طرح های پژوهشی

رديف

عنوان طرح

تاريخ تصويب

كد طرح

مجري

1

بررسي وضعيت آناتوميك و فيزيولوژيك اسفنكتر داخلي و خارجي مقعدي به دنبال تصحيح آنومالي انوركتال

 

89/11/06

5156

دكتر حميد رضا فروتن

2

روشی جدید برای ترمیم امفالسل حجیم با کار گذاشتن مش گرفت در دو طرف ماهیچه های رکتوس ابدومنیس.

 

۱۳۸۹/۰۴/۱۶

89-01-01-2066

دكتر حميد رضا فروتن

3

بررسی روش هومیوپاتی در درمان یبوست فانكسيونال مقاوم به درمان مديكال

 

1390/03/10

5588

دكتر حميد رضا فروتن

4

كارآزمايي باليني تصادفي چندمركزه جهت بررسي نقش سزارين زودرس در 34 هفتگي در كاهش عوارض گاستروشزي

 

۱۳۹۱/۰۲/۰۴

90-01-41-4252

دكتر حميد رضا فروتن

5

ربات بازوی کمک جراح لاپاروسکوپی

 

۱۳۹۱/۰۲/۱۱

91-01-41-4336

دكتر حميد رضا فروتن

6

تجربه زیسته چاقی مفرط در میان زنان کاندید sleeve

 

۱۳۹۱/۰۳/۳۰

91-01-41-4572

دكتر مسعود اميني

7

بررسی تاثيردرمان با تکوسيل در ترميم ميلومننگوسل القایی در جنين گوسفندان مورد مطالعه

 

۱۳۹۲/۰۴/۲۵

92-01-41-5980

دكتر حميد رضا فروتن

8

آنژیوکت هوشمند با سيستم آلارم و پايش اطلاعات

 

۱۳۹۲/۱۰/۲۵

92-01-41-6808

دكتر حميد رضا فروتن

9

مقايسه بافت شناسي بيماراني كه تحت عمل جراحي لاپاراسكوپي اسليو گاستركتومي قرار گرفته اند قبل و بعد از عمل جراحي

 

۱۳۹۲/۱۱/۲۳

92-01-41-6946

دكتر مسعود اميني

10

بررسي ارتباط عوارض بعد از عمل جراحي اسليو با شاخص هاي آنتروپومتريك در بيماران چاق

 

۱۳۹۳/۰۳/۲۷

93-01-41-7554

دكتر مسعود اميني

11

بررسي اثر درماني سلولهاي بنيادي بالغ مزانشيمي در ترميم فيبرز وسيروز كبدي تجربي ايجاد شده در سگ

 

 

 

دكتر سيد وحيد حسيني

12

بررسي ميزان كاهش وزن و عوارض كوتاه مدت در مدت زمان يكسال متعاقب در روش جراحي لاپاراسكوپيBanding و Sleeve Gastrectomy در بيماران Morbid Obese

 

92-02-22

90-01-01-4168

دكتر سيد وحيد حسيني

 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها