اعضای هيئت علمی مركز تحقيقات لاپاراسكوپی

 
 
رئيس مركز تحقيقات لاپاراسكوپی
نام و نام خانوادگی: دكتر حميد رضا فروتن
 
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32279711-071
پست الكترونيك: Forotanh@sums.ac.ir
 


معاون آموزشی مركز تحقيقات لاپاراسكوپی
نام و نام خانوادگي: دكتر سيدوحيد حسينی
 
مرتبه علمی: استاد
تلفن:32279721
پست الكترونيك:hoseiniv@sums.ac.ir
 


معاون پژوهشی مركز تحقيقات لاپاراسكوپی
نام و نام خانوادگی: دكتر مسعود امينی           
 

 

مرتبه علمی: استاد

 تلفن: 32279711-071

 پست الكترونيك:aminima@sums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دكترعلیرضا امين شريفي            
 
مرتبه علمی: استادیار 
تلفن:32279711-071
پست الكترونيك:aminsharifi_ar@yahoo.com
 

 
نام و نام خانوادگی: دكتر محمد ابراهيم پارسا نژاد  
 
مرتبه علمی: استاد
تلفن:071-32332365
پست الكترونيك:parsame@sums.ac.ir
 

 
نام و نام خانوادگی: دكتر سعيد البرزی    
 
     
مرتبه علمی: استاد
تلفن:071-32332365
پست الكترونيك:alborzis@sums.ac.ir
                                                                               


نام و نام خانوادگی: دكتر حميد كمالی پور   
 

مرتبه علمی: استاد
تلفن:071-32279711
پست الكترونيك:kamalih@yahoo.com
 


نام و نام خانوادگی: دكتر علی محمد بنان زاده             
 
مرتبه علمی: استادیار 
تلفن: 32279711-071
پست الكترونيك:lrc@sums.ac.ir
 


نام و نام خانوادگی: دكتر نيك اقباليان    
 
 
مرتبه علمی: استاد
 تلفن: 32279711-071
 پست الكترونيك:lrc@sums.ac.ir
 

 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها