برنامه استراتژیک

1- چشم انداز (Vision)

ما بر آنيم كه با بهره گيری از تجربه ، توان و استعدادهای بالقوه و بالفعل محققين كشور و با استفاده از پژوهشگران مرتبط با اين رشته و توانمند داخلی و خارجی رهبري مرکز تحقيقات لاپاراسکوپی را در سطح كشور و خاورميانه به دست آوريم.

2- رسالت (Mission)

رسالت مركز تحقيقات لاپاراسکوپی در زمينه هاي ذيل مي باشد:
2-1- تربيت پژوهشگران توانمند در زمينه پيشگيری و درمان.
2-2- انجام تحقيقات بنيادی براي شناخت ، پيشگيری و درمان بيماری ها در سطح منطقه و كمك به پيشرفت علم در سطح جهان.
2-3- مطالعات اپيدميولوژيك بيماری ها در سطح منطقه.
2-4-انجام تحقيقات با همكاری ساير مراكز تحقيقاتی داخلی و خارجی براساس موضوعات مورد علاقه طرفين.
2-5- انجام تحقيقات بنيادی در جهت رفع مشكلات درمانی بيماری ها با حمايت و همكاری شركت ها ، مراكز تحقيقاتی شركت های سازنده وسايل، ابزار و تجهيزات پزشكي.
2-6- همكاری با انجمن های مختلف ايران، در جهت پيشگيری، حل معضلات درمانی و ارتقای کيفيت زندگی بيماران.

3- ارزشها

ارزشهای حاكم بر مركز تحقيقات لاپاراسکوپی مبتني بر محورهای زير است :
3-1- پاسداری از ارزشهاي والای انسانی
3-2- رعايت اخلاق حرفه ای
3-3- احترام به حقوق جامعه انسانی مورد پژوهش
3-4- رعايت حقوق حيوانات در امر پژوهش

4- فهرست ذينفعان

4-1- بيماران
4-2- متخصصين جراحی زنان, جراحی عمومی,جراحی یورولوژی, و جراحی اطفال.
4-3- دانشجويان و دستياران
4-4- انجمن جراحان ايران
4-5- محققين
4-6- اعضاء هيأت علمی دانشگاه
4-7- شركت ها و توليد كنندگان تجهيزات پزشكي
4-8- وزارت بهداشت

5- عوامل داخل‍ی

5-1- اعضاء هيأت علمی مركز و دانشگاه
5-2- تجهيزات مركز
5-3- بودجه و امكانات
5-4- فضای فيزيكی و آزمايشگاهی
5-5- فيلد تحقيقاتی
5-6- مراكز تحقيقاتی تحت پوشش دانشگاه
5-7- ارتباط با معاونت پژوهشی

6- عوامل خارجی

6-1- ساير مراكز تحقيقاتی
6-2- دانشكده ها و دانشگاههای منطقه
6-3- فرهنگ جامعه
6-4- ارتباط با ساير مراكز دانشگاهی خارج از كشور

7- نقاط قوت

7-1- وجود اعضاء هيأت علمی توانمند
7-2- ارتقاء فرهنگ پژوهش در سال هاي اخير
7-3- وجود فيلد تحقيقاتی وسيع و مناسب
7-4- ارتباط مناسب با برخي مراكز تحقيقاتی تحت پوشش دانشگاه
7-5- ارتباط مناسب با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شيراز
7-6- وجود ارتباط با مراكز علمي تحقيقاتی خارج از كشور
7-7- استفاده از data base بيماران
7-8- استفاده از آزمايشگاه حيوانات

8- نقاط ضعف

8-1- كمبود تجهيزات مورد نياز مركز
8-2- نداشتن بودجه مصوب
8-3- كمبود فضای فيزيكی و آزمايشگاهی
8-4- جذب برخی از اعضاء هيأت علمی در ساير مراكز تحقيقاتی دانشگاه
8-5- ضعف انگيزه تحقيقاتی
8-6- ضعف ارتباط تنگاتنگ پژوهش و آموزش
8-7- ضعف ارتباط با صنايع و تجهيزات پزشكی مرتبط

9- فرصت ها

امكان استفاده از همكاری های بين دانشگاهی با دانشگاه شيراز ، دانشكده های اقماری و دانشگاههای جنوب كشور
10- تهديدات
10-1- ضعف مديريت و بهره گيری ناكافی از تجهيزات فني لازم جهت انجام برخي از تحقيقات كشور.
10-2- ضعف فرهنگ مشاركت جامعه در تحقيقات پزشكي

فهرست استراتژيها

مهمترين استراتژی مركز، استراتژی رشد و توسعه است كه با توجه به نكات زير محقق می گردد:
11-1- توجه به كيفيت تحقيقات
11-2- جلب همكاری و مشاركت محققين رشته های مرتبط
11-3- ارتباط با صنعت (شركت ها و سازندگان لوازم ، ابزار و تجهيزات پزشكی)
11-4- مشاركت درون و برون سازماني
11-5- مشتری محوری
11-6- ارتباطات پژوهشی فرا مرزی
11-7- پايش، نظارت و ارزشيابی

 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي ارديبهشت ماه 88 شیراز

دومین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی و جراحی های کم تهاجمی آبانماه 90 شيراز

 چهارمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي ارديبهشت ماه 94  شيراز

ششمين كنگره آسيايي اندومتريوز و ششمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي آذر ماه 96 شيراز