ساختار سازمانی

رئیس: دکتر حميد رضا فروتن.
معاون آموزشی: دکتر سيد وحيد حسینی.
معاون پژوهشی: دکتر مسعود امینی.
اعضا: دکتر البرزی، دکتر عليرضا امین شریفی، دکتر محمد ابراهيم پارسانژاد، دکتر علي محمد بنان زاده، دکتر حميد کمالی پور، دکتر عبدالرضا حق پناه.
مسئول مرکز: زهرا محمدی.

 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها