موفقیت ها

- کسب مقام سوم رشته تخصصی علوم بالینی جراحی هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در سال  91 توسط عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات لاپاراسكوپی جناب آقای دکتر عليرضا امین شریفی.

نوآوری های مرکز:

- تصویب و اجرای چندین طرح پژوهشی برای اولين بار در دنيا.
 
* Laparoscopic ureteroureterostomy for the management of obstructive uropathy caused by congenital ureteric entrapment in the iliac bone.
Aminsharifi A, et al. Urology, 2012;80(3):e29-3.
 * Laparoscopic nephrolithotomy in a patient with crossed fused renal ectopia.
Aminsharifi A, et al. Nat Rev Urol. 2009;6(12):675-9.
* Laparoscopic management of müllerian duct cysts in infants.
Aminsharifi A, et al. J Pediatr Surg. 2011;46(9):1859-64.
 
- تصویب و اجرای چندین طرح پژوهشی برای اولين بار در خاورميانه.

* بررسی درمان جراحی با تکوسیل در ترمیم میلو مننگوسل القایی در جنین گوسفندان مورد مطالعه.
  
* Hybrid natural orifice transluminal endoscopic surgery for nephrectomy with standard laparoscopic instruments: experience in a canine model.
Aminsharifi A, et al. J Endourol. 2009 ;23(12):1985-9.  
 

- تصویب و اجرای چندین طرح پژوهشی برای اولين بار در ايران.

*Laparoendoscopic single site (LESS) nephrectomy using standard laparoscopic instruments: Our initial experience.
 Aminsharifi A, et al. Urol J. 2012 ;9(4):657-61.
*Ureteroscopically Assisted Totally Laparoscopic Appendicovesicostomy: A Minimally-nvasive Approach to an Intra-operative Complication.
Aminsharifi A, et al. Urol J. 2011;8:66-8.
 
- انجام جراحی های مختلف 

- عمل جراحی قلب جنین توسط تيم جراحی جنين مركز تحقيقات لاپاراسكوپی برای اولین بار در خاور میانه.
- عمل جراحی شکاف لب و کام با استفاده از روش های نوین جراحی برای اولین بار در خاورمیانه.
- عمل جراحی از طریق مقعد (NOTES ).
- عمل جراحی نخاع جنين
توسط تيم جراحی جنين مركز تحقيقات لاپاراسكوپی برای اولين بار در خاورميانه.
- عمل جراحی شكاف كام با روش استثنايی
برای اولين بار در خاورميانه.

 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها