اساسنامه مركز

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مركز تحقیقات جراحی های كم تهاجمی كه در این اساسنامه مركز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.
 
ماده 2- اهداف

1- توسعه و به كارگیری دانش بشری در زمینه علم
2- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیك و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی كشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها
4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه نگارش مقالات
5- ترغیب تشویق و بكارگیری محققین
6- كوشش درجلب توجه و همكاری مراكز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل كشور
7- همكاری علمی با مراكز تحقیقاتی و آموزشی سایر كشورها و سازمان های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
 
ماده 3- اركان مراكز عبارتند از:

الف) شورای عالی
ب ) رئیس مركز
 
ماده 4- اعضاء شورای عالی مركز عبارتند از:

1- رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
4- رئیس مركز
5- سه نفر از اعضاء هیات علمی مركز با پیشنهاد رئیس مركز و تأييد رئیس دانشگاه
 
ماده 5- وظایف شورای عالی مركز به شرح زیر می باشد:

 1- تصویب خط مشی پژوهشی مركز
 2- تصویب طرحهای همكاری با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از كشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مركز
 4- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مركز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرايی مركز تحقیقات
 6- پیشنهاد سازمان و تشكیلات مركز
 
 تبصره : مصوبات شورایعالی مركز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی خواهد بود.
 
ماده 6- رئیس مركز به پیشنهاد شورایعالی مركز و حكم رئیس دانشگاه علوم پزشكی هر چهارسال یك بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد، و بلامانع است .
 
ماده 7- وظایف رئیس مركز:

رئیس مركز بالاترین مقام اجرائی مركز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.
 
ماده 8- اعضاء مركز: مركز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است :

 الف) اعضاء پیوسته : كه اعضاء هیئت علمی و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.
 ب ) اعضاء وابسته : كه اعضاء هیئت علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشكی و یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند.
 
ماده 9- منابع مالی مركز :

 الف) درآمدهای حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانونی
 ب) كمك و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
 ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
 
 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها